Smrt blízkého člověka, patří k nejtěžším situacím v lidském životě. V těchto chvílích je náročné cokoliv organizovat, přesto je však nezbytné neodkladně vyřídit záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Připravili jsme pro Vás přehled informací jak postupovat, abychom Vám tuto těžkou situaci pomohli zvládnout.

1. JAK POSTUPOVAT PŘI ÚMRTÍ

Úmrtí mimo zdravotnické zařízení
Je nutné zavolat lékaře (praktického nebo lékaře služby první pomoci), který vystaví list o prohlídce mrtvého – tzv. ohledací list.

Úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče
Službu konající lékař vystaví ohledací list a rozhodne, zda je nutné zemřelého převézt na oddělení patologie. Zdravotnické zařízení nebo ústav sociální péče rodinné příslušníky o úmrtí informuje osobně, telefonicky nebo telegramem.

2. KONTAKTOVÁNÍ POHŘEBNÍ SLUŽBY

Můžete nás kontaktovat bez ohledu na místo úmrtí nonstop na telefoním čísle 736 751 016
(odkaz na Kontakt)

3. OBJEDNÁNÍ POHŘBU

Můžete si u nás objednat nejen samotný pohřeb, ale i převoz a úpravu těla zemřelého, různé druhy rakví, uren, návrh a tisk parte, květinové dary a věnce, hudební doprovod, řečníka, pohřební hostinu,
dopravu pozůstalých atd.
K objednání pohřbu budete potřebovat:
– občanský průkaz zesnulé osoby (máte-li ho k dispozici)
– občanský průkaz objednavatele pohřbu
– rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
– oblečení pro zesnulého k uložení do rakve (prádlo a vrchní oblečení)
– fotografii zemřelé(ho) přejete-li si ji použít

V případě, že nám při sjednání pohřbu předáte občanský průkaz zemřelého, zajistíme pro Vás vystavení úmrtního listu na kterékoliv matrice a následně bude úmrtní list zaslán doporučeně na adresu objednavatele pohřbu.

4. OBJEDNÁNÍ HROBOVÉHO MÍSTA

Nájem hrobového místa je třeba sjednat s provozovatelem pohřebiště. Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu.
Tato smlouva musí obsahovat především:
– výši nájemného
– výši úhrady za služby spojené s nájmem

5. VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ POHŘBU – PARTE

Parte je veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu. Každý, kdo je přímým adresátem parte, je také zpravidla považován za smutečního hosta a měl by příbuzným zemřelého projevit soustrast.
Možné formy projevu soustrasti:
– kondolence nebo ručně psaný dopis
– soustrastná návštěva (zpravidla do dvou týdnů po pohřbu)
– podání ruky před nebo po pohřebním obřadu

6. POHŘBENÍ

Zahrnuje zaopatření mrtvého lidského těla:
– konečnou úpravu
– oblečení do šatů nebo rubáše
– uložení do konečné rakve

Rakev je během pohřbu:
– uložena do hrobu na veřejném nebo neveřejném pohřebišti
– zpopelněna v žárovišti krematoria

7. VYŘIZOVÁNÍ ÚMRTÍ NA ÚŘADECH

Úmrtí blízkého příbuzného je následně spojeno s vyřizováním praktických věcí, jako je například rušení smluvních závazků zemřelého, odevzdání jeho dokladů apod.

Prvním úřadem, kam je po úmrtí blízkého třeba zajít, je matrika obecního úřadu – zde byste sebou měli mít:
– občanský průkaz zemřelého
– kopii rodného listu (případně oddacího listu)
Ohledací list (potvrzení lékaře o úmrtí) na matriku zasílá lékař.
Matrika následně vyhotoví úmrtní list a ten zašle během několika týdnů objednavateli pohřbu.
V případě, že nám při sjednání pohřbu předáte občanský průkaz zemřelého, zajistíme pro Vás vystavení úmrtního listu na kterékoliv matrice a následně bude úmrtní list zaslán doporučeně na adresu objednavatele pohřbu.

Další úřady a místa odevzdání dokladů:
– řidičský průkaz – dopravní inspektorát
– průkaz pojištěnce ZP – příslušná zdravotní pojišťovna
– cestovní pas – oddělení pasů
– vojenská knížka – vojenská správa

Sociální dávky, důchody a pozůstalost: 
– sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností, kde získáte   informace o případných sociálních dávkách a možnostech další pomoci
– správa sociálního zabezpečení – přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a další informace
– notář – vyřízení pozůstalosti a dědictví

DALŠÍ  INFORMACE

Pohřebné – státní příspěvek
Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5 000 Kč.
Náleží osobě, která vypravila pohřeb:
– nezaopatřenému dítěti
– osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

Nárok na uvolnění ze zaměstnání

Zaměstnavatel je povinen do určité míry vyjít vstříc.
Jestliže se jedná o úmrtí manžela/manželky, druha/družky nebo dítěte má zaměstnanec nárok na volno s náhradou mzdy na den pohřbu a ještě na dva dny nutné k vyřizování záležitostí souvisejících s touto smutnou událostí.
V případě úmrtí rodiče, sourozence nebo rodiče či sourozence manžela/manželky, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance, má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v den pohřbu. Pokud zaměstnavateli prokáže svoji účast na přípravě pohřbu má nárok na jeden den navíc. Pohřební služba vystaví potvrzení pro zaměstnavatele.

Informace o vdovských, vdoveckých a starobních důchodech

Nárok na důchod uplatňuje žadatel u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský/vdovecký důchod je třeba přiložit:

 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky (originál)
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
 • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

K žádosti o sirotčí důchod žadatel předkládá:

 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list dítěte (originál)
 • potvrzení o studiu dítěte
 • úmrtní list (originál)
Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadě v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový občanský průkaz je třeba předložit:

 • Váš občanský průkaz
 • úmrtní list (originál)
 • jednu fotografii
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo příručku ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POZŮSTALÉ, která je Vám k dospozici zde.